FOOD & BEVERAGE

CLIENT OISHI GROUP, STARBUCK +500 Displays ผลงานการบริการครบวงจรในอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ ผลงานการติดตั้งในร้านอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ การผู้ที่เข้ามาใช้บริการภายในร้าน มีระบบ Campaign Manager Software ระบบ Drive thue และยังมีทีมงานเข้าไปดูแลซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไข รวมถึงการทำรายงานสรุปการแสดงผลในช่วงเวลาต่างๆ ได้อีกด้วย #LED #Drive thue #ควบคุม # Kiosk # งานติดตั้งครบวงจร Digital Signage System Kiosk Installation Design Network Installation System Installation Onsite Service & Monitoring OISHI GROUP PROJECT Application CAMPAIGN MANAGER Software Digital Signage System STEP SERVICE…