Portfolio Category: Branding

FOOD & BEVERAGE

CLIENT OISHI GROUP, STARBUCK +500 Displays ผลงานการบริการครบวงจรในอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ ผลงานการติดตั้งในร้านอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ การผู้ที่เข้ามาใช้บริการภายในร้าน มีระบบ Campaign Manager Software…

STORE

CLIENT SIAM PARAGON, SIAM CENTER, SIAM DISCOVERY, SIAM TOWER +1200 Screens ผลงานการบริการครบวงจรในห้างสรรพสินค้า ผลงานการติดตั้ง ณ สนามบินต่างๆ…