FOOD & BEVERAGE

CLIENT
OISHI GROUP, STARBUCK
+500 Displays

ผลงานการบริการครบวงจรในอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ

ผลงานการติดตั้งในร้านอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ การผู้ที่เข้ามาใช้บริการภายในร้าน มีระบบ Campaign Manager Software ระบบ Drive thue และยังมีทีมงานเข้าไปดูแลซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไข รวมถึงการทำรายงานสรุปการแสดงผลในช่วงเวลาต่างๆ ได้อีกด้วย

#LED #Drive thue #ควบคุม # Kiosk # งานติดตั้งครบวงจร

OISHI GROUP PROJECT

Application

 • CAMPAIGN MANAGER Software

 • Digital Signage System

STEP SERVICE

 • Digital Signage System
 • System Installation
 • Onsite Service & Monitoring

STARBUCK PROJECT

Application

 • CAMPAIGN MANAGER Software

 • Digital Signage System

 • Drive Thru Solution

   

 • OUTDOOR Kiosk

STEP SERVICE

 • Digital Signage System

 • System Installation

 • Kiosk Installation

 • Onsite Service & Monitoring