Digital Signage : การนำ Digiatl Signage ไปใช้ในพิพิธภัณฑ์

ด้วยเทคโนโลยี่ที่ล้ำหน้าของ ” Digital Signage ” ที่ทำให้สามารถโต้ตอบกับมนุษย์ได้ ทำให้การจัดแสดง Exhibitions ต่างๆ ที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และบริจาคสิ่งของให้แก่สถานสงเคราะห์หญิงชรายากไร้

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.2561 คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท สเตป โซลูชั่นส์ จำกัด ได้เดินทางไปบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ (สถานสงเคราะห์หญิงชรายากไร้) จังหวัดนครนายก เพื่อมอบของใช้จำเป็น เลี้ยงอาหารกลางวัน และร่วมทำกิจกรรมกับผู้สูงอายุที่น่ารักทุกท่าน